Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een dienst bij Jolien De Volder Photography gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder bepaald.

FOTOGRAFIE

1) Foto's en video's gemaakt door Jolien De Volder Photography kunnen op elk moment gepubliceerd worden op website en andere social media kanalen (zoals bv. blog, Facebook, Instagram, enz.). Zonder schriftelijk tegenbericht gaat de klant akkoord met publicatie van de foto’s op website en sociale media van de fotograaf.

2) De prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft geldig en dus ongewijzigd voor die geplande fotoshoot, ongeacht eventuele prijsstijgingen. Cadeaubonnen zijn niet gekoppeld aan een bepaalde fotoshoot dus wanneer de prijs van een shoot omhoog gaat en de cadeaubon wordt gebruikt na de prijsaanpassingen dan zal de nieuwe prijs van toepassing zijn voor de gevraagde fotoshoot.

3) Een fotosessie wordt één keer betaald. Bij boeking betaal je namelijk meteen het volledige bedrag die voor de gekozen fotoshoot op de website vermeld staat. De boeking van een reportage bij Jolien De Volder Photography is definitief na het betalen van dit bedrag. Zonder betaling is er geen boeking en zal de fotoshoot ook niet doorgaan. Bij annulatie van de sessie door de klant zelf, wordt samen gekeken om een andere datum vast te leggen, maar er is geen terugbetaling van de reeds gedane betaling mogelijk. De klant kan een fotosessie éénmalig en zonder meerkost uitstellen met maximum 30 dagen met behoud van de oorspronkelijke prijzen en algemene voorwaarden die geldig waren bij de oorspronkelijke boeking. Dit geldt onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de fotograaf op een latere datum. In geval van een uitstel van meer dan 30 dagen, worden de meest recente prijzen en voorwaarden toegepast. Bij annulatie door fotograaf omwille van ziekte of slechte weersomstandigheden wordt eveneens samen bekeken om de shoot te verplaatsen en zullen de afgesproken voorwaarden behouden (ongeacht er ondertussen een prijswijziging doorgevoerd werd).

4) Betaling van de shoot is altijd via overschrijving en dient te gebeuren vooraleer de shoot uitgevoerd wordt. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

5) De foto's worden pas bewerkt en de online-galerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt van zodra het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto's tijdelijk gearchiveerd tot wanneer de betaling ontvangen wordt.

6) Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Er bestaat geen discussie over de manier van bewerking door de fotograaf, je kiest een fotograaf op basis van de stijl van bewerking dus overweeg dit goed vooraleer tot boeking over te gaan.

7) Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden. De foto's worden geleverd in JPEG-formaat en mogen door de klant niet verder bewerkt worden met filters of andere grafische aanpassingen. RAW-bestanden worden niet afgeleverd.

8) Foto's worden niet op dag van de fotosessie meegegeven. Binnen een termijn van 3 weken na de fotoshoot (behoudens onvoorziene omstandigheden) ontvangt de klant een overzicht van de foto’s in een online galerij, voorzien van een watermerk. De foto’s met watermerk in de galerij zijn niet bestemd voor gebruik en dienen louter als overzicht om een keuze te maken. De galerij zal maximum 1 jaar voor de klant beschikbaar zijn en kan nadien door de fotograaf naar goeddunken verwijderd worden.

9) De gekozen foto’s (afhankelijk hoeveel er werden gekozen via de online-galerij) worden geleverd zonder watermerk en in hoge resolutie. Ze mogen gebruikt worden op sociale media, maar enkel mits vermelding van de fotograaf. Bij niet naleven hiervan worden de auteursrechten van de fotograaf geschonden.

10) Foto's blijven voor de klant maximum 1 jaar beschikbaar in de online-galerij, maar worden gedurende 2 jaar te rekenen vanaf de datum van de fotoshoot in het archief van Jolien De Volder Photography bewaard.

11) Jolien De Volder Photography is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of prints die niet door de fotograaf geleverd zijn.

12) Voor mij is fotografie mijn bijberoep wat wil zeggen dat ik niet onmiddellijk zal antwoorden op vragen die gestuurd worden. Ik doe mijn best om ze zo snel mogelijk te beantwoorden, maar hou er rekening mee dat dit even kan duren.

AUTEURSRECHT

1) Een fotosessie van Jolien De Volder Photography wordt beschouwd als een artistiek werk en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven steeds intellectuele eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de reportage krijgt de klant het recht om de foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. De klant heeft dus enkel een gebruiksrecht dat inbegrepen zit in de prijs.

2) De foto's mogen onder geen beding commercieel gebruikt worden zonder toestemming van de fotograaf. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

3) Jolien De Volder Photography bewerkt alle foto’s in een eigen stijl. Eigen of verdere bewerking (met IG-filters en dergelijke) is niet toegestaan. Ook dit valt onder auteursrecht en zal worden vervolgt. Het fotografisch werk van Jolien De Volder Photography is onderhevig aan auteursrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die Jolien De Volder Photography ontwikkelt, blijven haar exclusieve eigendom. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht. Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren: Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Jolien De Volder en de opdrachtgever. Jolien De Volder behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.

AANKOPEN FOTO-PRODUCTEN

1) Bij aankoop verbindt de klant zicht tot de aangeduide artikelen. Deze worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd worden. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

2) Bij verzending van bestellingen per post is Jolien De Volder Photography niet aansprakelijk voor schade toegebracht tijdens de levering en voor opgelopen vertragingen.

3) Bij bestelling van producten via de online galerij ontstaat een overeenkomst tussen de klant en Pic-Time, waarbij de fotograaf geen partij is.

BELET

1) Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum wordt gekeken of de fotosessie kan worden verplaatst.

2) De fotograaf heeft het recht een afspraak te annuleren wanneer de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

3) Indien de klant niet komt opdagen voor een sessie, zal er een extra 50% van het volledige bedrag in rekening worden gebracht omdat de vrijgehouden plaats niet meer ingevuld kon worden.

4) Bij de boeking wordt een uur afgesproken. Indien de klant laattijdig verschijnt op de afspraak, kan niet gegarandeerd worden dat de fotoshoot de afgesproken tijdsduur behoudt daar het mogelijk is dat er nog andere shoots nadien plaatsvinden. Dit geldt tenzij anders overeengekomen met de fotograaf. 

FACTUREN, OFFERTES en prijzen

1) Offertes hebben een deadline van 24u.

2) Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Een shoot kan pas doorgaan wanneer de betaling werd doorgevoerd. Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

3) Bij niet of laattijdige betaling houdt Jolien De Volder Photography zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

4) De prijzen zijn deze die uitdrukkelijk vermeld staan op de factuur. In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

5) De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

6) De pakketprijzen kunnen ten allen tijden aangepast worden.

VERANTWOORDELIJKHEID

1) Jolien De Volder Photography is niet aansprakelijk voor schade geleden tijdens een fotoshoot, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf. 

2) De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten. Bij directe schade is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding die door de klant werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt. 

3) De fotograaf kan in geen enkel geval worden aangesproken voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de klant tijdens de fotosessie. 

4) De fotograaf kan in geen enkel geval worden aangesproken voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de klant voor, tijdens of na de fotosessie.

5) De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen. 

6) De klant wordt aansprakelijk gesteld voor vernielen van de jurken uit de Client Closet en dienen hiervoor het totaal bedrag van de jurk terug te betalen.

GESCHENKBON

1) Geschenkbonnen kunnen afgehaald worden op afspraak.

2) Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de bon enkel nog gebruikt worden na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de fotograaf, maar zullen niettemin de mogelijks gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien er op de geschenkbon een waarde wordt vermeld, zal een eventueel overschot niet terugbetaald worden. De fotograaf vraagt daarom om binnen het half jaar contact op te nemen om reeds een datum af te spreken.

3) Jolien De Volder Photography is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van geschenkbonnen.

4) Geschenkbonnen zijn voorzien van een bedrag en staan daarom niet altijd één op één gelijk aan een volwaardige fotosessie. Bonnen zijn niet gekoppeld aan een bepaalde fotoshoot dus wanneer de prijs van een shoot omhoog gaat en de geschenkbon wordt gebruikt na de prijsaanpassingen dan zal de nieuwe prijs van toepassing zijn voor de gevraagde fotoshoot.

5) In de geschenkbon zitten verplaatsingskosten tot 20 kilometer vanaf Ninove inbegrepen. Extra kilometers dienen vergoed te worden op basis van de geldende kost per kilometer.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Jolien De Volder Photography zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt. Jolien De Volder Photography heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden. 

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten. Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Aalst. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden. 

De fotograaf kan contact opnemen bij het achterlaten van je e-mail adres.


Laatste update op 1 mei 2023